ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                
PENECOATTM TOP CLEAR PENETRON HELLAS
Τηλ.: 210-2448250
info@penetron.gr www.penetron.gr
Προστατευτικό, γυαλιστικό βερνίκι δομικών απορροφητικών υλικών.
Επικινδυνότητα

Προσοχή 
· Επικίνδυνα συστατικά : ξυλόλιο, μίγμα ισομερών 
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.  Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.  Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / γυμνές φλόγες / θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε.  Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.  Γείωση / ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη.  Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός / εξαερισμού / φωτιστικός /  εξοπλισμός.  Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες.  Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.  Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.  Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.  Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. 

Πρώτες Βοήθειες

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών · Γενικές οδηγίες: Τοξικά συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και μετά από πολλές ώρες, γι αυτό είναι απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση το λιγότερο για δύο 24ωρα μετά από ένα ατύχημα. Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 
· μετά από εισπνοή: Απαραίτητος καθαρός αέρας και για βεβαιότητα συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση. Καθαρός αέρας, ενδεχομένως αναπνευστική βοήθεια, ζέστη. Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. 
· μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά. 
· μετά από επαφή με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια με ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά τουλαχιστόν.
· μετά από κατάποση: Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 

Μέτρα Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα. Αφρός ανθεκτικός στο οινόπνευμα Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Πυροσβεστική σκόνη 
· Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: Νερό με πλήρη εκτίναξη  
Σε επαφή με τον αέρα μπορούν να εκλυθούν μείγματα εκρηκτικών αερίων. Σε περίπτωση υπερθερμάνσεως ή πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθούν τοξικά αέρια.

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να πλένετε τα χέρια πριν το διάλειμμα και στο τέλος της εργασίας. Να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. 
· Προστασία για την αναπνοή: Να χρησιμοποιείτε για σύντομη ή μικρή επιβάρυνση αναπνευστική συσκευή με φίλτρο, για έντονη ή παρατεταμένη έκθεση προστατευτική αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του γύρω αέρα. Φίλτρο ΑΧ 
· Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια. Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσματος. Επιλέξτε το υλικού του γαντιού λαμβάνοντας υπ όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση.  · Υλικό γαντιών Καουτσούκ φθορίου (Viton) Προτεινόμενο πάχος υλικού: > 0,4 mm  Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή.  · Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών.  Χρόνος αντοχής του υλικού των γάντιών > 8 ώρες  · Ακατάλληλα είναι τα γάντια που έχουν κατασκευαστεί από τα εξής υλικά: Γάντια από δέρμα. Γάντια από χοντρό ύφασμα.
· Προστασία για τα μάτια: Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά πλαισίου) 
· Προστασία για το σώμα: Προστατευτική ενδυμασία εργασίας. Χρησιμοποιείστε ενδυμασία ανθεκτική σε διαλυτικές ουσίες.

Απόρριψη

Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Για ανακύκλωση απευθυνθείτε στον παραγωγό. 
· Ακάθαρτες συσκευασίες:   Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.  Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του. 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στη κάρτα αυτή έχουν μεταφερθεί/αντιγραφεί «ως έχουν καταχωρηθεί» από τους κατά περίπτωση δικαιούμενους χρήστες. Ο Διαχειριστής έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακριβή και αξιόπιστη παράθεση αυτών των πληροφοριών. Δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ούτε όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών της κάρτας ούτε ως προς την καταλληλότητα τους για τυχόν ιδιαίτερες περιστάσεις.
    WORKPLACE INSTRUCTION CARD