ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                
U-PRIMER 130 PENETRON HELLAS
Τηλ.: 210-2448250
info@penetron.gr www.penetron.gr
Βαθειάς διείσδυσης αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για μη-απορροφητικά υποστρώματα.
Επικινδυνότητα

Κίνδυνος 
· Επικίνδυνα συστατικά : βουτανόνη ισοκυανικό 3-ισοκυανατομεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξύλιο διισοκυανικός 4,4-μεθυλενοδιφαινυλεστέρας 
Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.  Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.  Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.   Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς /  διεθνείς κανονισμούς. 
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Πρώτες Βοήθειες

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών  · Γενικές οδηγίες: 
Τοξικά συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και μετά από πολλές ώρες, γι αυτό είναι απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση το λιγότερο για δύο 24ωρα μετά από ένα ατύχημα. Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα.  Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 
· μετά από εισπνοή: Απαραίτητος καθαρός αέρας και για βεβαιότητα συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση. Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. 
· μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά. Σε περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. 
· μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε άμεσα τα μάτια με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας εναλλάξ τα πάνω και κάτω βλεφαρα. Ελέγξτε και αφαιρέστε εάν υπάρχουν τους φακούς επαφής. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αναζητείστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που εμφανιστεί ερεθισμός. 
· μετά από κατάποση: Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα.  Μην προκαλέσετε εμετό, ζητήστε αμέσως τη βοήθεια γιατρού. 

Μέτρα Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα. CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. 
· Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: Νερό με πλήρη εκτίναξη 

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να πλένετε τα χέρια πριν το διάλειμμα και στο τέλος της εργασίας. Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και δέρμα. 
· Προστασία για την αναπνοή: Να χρησιμοποιείτε για σύντομη ή μικρή επιβάρυνση αναπνευστική συσκευή με φίλτρο, για έντονη ή παρατεταμένη έκθεση προστατευτική αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του γύρω αέρα. Φίλτρο A-(P3):  Αερίων / ατμών σύμφωνα με το πρότυπο  Εάν η εξεταζόμενη ουσία είναι άοσμη ή το οσφρητικό όριο είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο TLV-TWA και στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να φοράτε ανοιχτού κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα αναπνευστική συσκευή  ή εξωτερική αναπνευστική συσκευή εισαγωγής αέρα . Οι εκπομπές που παράγονται από διαδικασίες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παράγεται από τον εξοπλισμό εξαερισμού, θα πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλιστεί συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά πρότυπα. 
· Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια.   Επιλέξτε το υλικού του γαντιού λαμβάνοντας υπ όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση.  · Υλικό γαντιών Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και θα πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση.  
· Προστασία για τα μάτια: Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά πλαισίου) 
· Προστασία για το σώμα: Προστατευτική ενδυμασία εργασίας.

Απόρριψη

Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Για ανακύκλωση απευθυνθείτε στον παραγωγό. 
· Ακάθαρτες συσκευασίες:  Χειριστείτε με προσοχή τους άδειους αλλά μη καθαρισμένους περιέκτες: Η ανάφλεξη μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του.

 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στη κάρτα αυτή έχουν μεταφερθεί/αντιγραφεί «ως έχουν καταχωρηθεί» από τους κατά περίπτωση δικαιούμενους χρήστες. Ο Διαχειριστής έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακριβή και αξιόπιστη παράθεση αυτών των πληροφοριών. Δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ούτε όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών της κάρτας ούτε ως προς την καταλληλότητα τους για τυχόν ιδιαίτερες περιστάσεις.
    WORKPLACE INSTRUCTION CARD