ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                
PENEPΟΧ™ W COMPONENT A PENETRON HELLAS
Τηλ.: 210-2448250
info@penetron.gr www.penetron.gr
Εποξειδικό αστάρι νερού για απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα
Επικινδυνότητα

Προσοχή 
· Επικίνδυνα συστατικά : πεντααιθυλενοεξαμίνη 
Προξενεί ερεθισμό του δέρματος.  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.

Πρώτες Βοήθειες

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών  · Γενικές οδηγίες: 
Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 
· μετά από εισπνοή: Φροντίστε να μεταφερθεί ο παθόντας σε καθαρό αέρα. Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. 
· μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά. Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία. Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού επισκεφθείτε γιατρό. 
· μετά από επαφή με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια με ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά τουλαχιστόν. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 
· μετά από κατάποση: Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 

Μέτρα Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα. CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. 

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Να πλένετε τα χέρια πριν το διάλειμμα και στο τέλος της εργασίας. 
· Προστασία για την αναπνοή: Δεν απαιτείται κάτω υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 
· Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια.  Επιλέξτε το υλικού του γαντιού λαμβάνοντας υπ όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση.  · Υλικό γαντιών  Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και θα πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση. 
· Προστασία για τα μάτια: Προστατευτικά γυαλιά. 
· Προστασία για το σώμα: Προστατευτική ενδυμασία εργασίας.

Απόρριψη

Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία.  
· Ακάθαρτες συσκευασίες: Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του. 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στη κάρτα αυτή έχουν μεταφερθεί/αντιγραφεί «ως έχουν καταχωρηθεί» από τους κατά περίπτωση δικαιούμενους χρήστες. Ο Διαχειριστής έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακριβή και αξιόπιστη παράθεση αυτών των πληροφοριών. Δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ούτε όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών της κάρτας ούτε ως προς την καταλληλότητα τους για τυχόν ιδιαίτερες περιστάσεις.
    WORKPLACE INSTRUCTION CARD