ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                
PENEPΟΧ™ W COMPONENT B PENETRON HELLAS
Τηλ.: 210-2448250
info@penetron.gr www.penetron.gr
Εποξειδικό αστάρι νερού για απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα
Επικινδυνότητα

Προσοχή 
· Επικίνδυνα συστατικά  : [(τολυλοξυ)μεθυλ]οξιράνιο προϊόν αντιδράσεως:διςφαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη) εποξυρητίνη (αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος ≤ 700) 
Προξενεί ερεθισμό του δέρματος.  Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων.  Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:  Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.  
Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Πρώτες Βοήθειες

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών  · Γενικές οδηγίες: 
Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα. Για βοήθειες πρώτης ανάγκης επιβάλλονται μέτρα αυτοπροστασίας.  Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 
· μετά από εισπνοή: Απαραίτητος καθαρός αέρας και για βεβαιότητα συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση. Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. 
· μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά. 
· μετά από κατάποση: Χορηγήστε νερό ή γάλα, μόνο αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα.

Μέτρα Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα. CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέμηση πυρκαγιάς μεγάλων διαστάσεων με εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης ή με αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευμα. Τα μέτρα κατασβέσεως της φωτιάς εναρμονίζονται με τα περικείμενα. 
· Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: Νερό με πλήρη εκτίναξη

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να πλένετε τα χέρια πριν το διάλειμμα και στο τέλος της εργασίας. 
· Προστασία για την αναπνοή: Αναπνευστική προστασία μόνο αν εκλύονται εκνεφώματα ή νέφη. Φίλτρο Α
· Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια. Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσματος. Επιλέξτε το υλικού του γαντιού λαμβάνοντας υπ όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση.  · Υλικό γαντιών Γάντια PVC, νεοπρενίου, ή νιτριλίου. 
· Προστασία για τα μάτια: Προστατευτικά γυαλιά. 
· Προστασία για το σώμα: Προστατευτική ενδυμασία εργασίας. Μπότες

Απόρριψη

Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία.  Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. 
· Ακάθαρτες συσκευασίες:  Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του.  

 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στη κάρτα αυτή έχουν μεταφερθεί/αντιγραφεί «ως έχουν καταχωρηθεί» από τους κατά περίπτωση δικαιούμενους χρήστες. Ο Διαχειριστής έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακριβή και αξιόπιστη παράθεση αυτών των πληροφοριών. Δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ούτε όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών της κάρτας ούτε ως προς την καταλληλότητα τους για τυχόν ιδιαίτερες περιστάσεις.
    WORKPLACE INSTRUCTION CARD