ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                
PENETRON ® ACRYLIC BONDCRETE TM PENETRON HELLAS
Τηλ.: 210-2448250
info@penetron.gr www.penetron.gr
Ακρυλική Ρητίνη Ενίσχυσης Πρόσφυσης Κονιαμάτων και σκυροδέματος
Επικινδυνότητα

Κανένα

Πρώτες Βοήθειες

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών.  
· Γενικές οδηγίες: Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα.  
· Μετά από εισπνοή: Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση. Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό.  
· Μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
· Μετά από επαφή με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα με ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε τον γιατρό.  
· Μετά από κατάποση: Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.

Μέτρα Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα. CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Τα μέτρα κατασβέσεως της φωτιάς εναρμονίζονται με τα περικείμενα.

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:  
Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά τον χειρισμό χημικών προϊόντων.  
· Προστασία για την αναπνοή: Δεν είναι απαραίτητο.  
· Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια.  
· Προστασία για τα μάτια: Προστατευτικά γυαλιά.

Απόρριψη

Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία.  
Ακάθαρτες συσκευασίες: Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του.  
Συνιστάται ως μέσον καθαρίσματος: Νερό, ενδεχομένως προσθέτετε ένα μέσον καθαρισμού.

 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στη κάρτα αυτή έχουν μεταφερθεί/αντιγραφεί «ως έχουν καταχωρηθεί» από τους κατά περίπτωση δικαιούμενους χρήστες. Ο Διαχειριστής έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακριβή και αξιόπιστη παράθεση αυτών των πληροφοριών. Δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ούτε όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών της κάρτας ούτε ως προς την καταλληλότητα τους για τυχόν ιδιαίτερες περιστάσεις.
    WORKPLACE INSTRUCTION CARD