ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                
PENECRYL™ ELASTIC PENETRON HELLAS
Τηλ.: 210-2448250
info@penetron.gr www.penetron.gr
Ελαστικοποιητής και βελτιωτικό πρόσφυσης τσιμεντοκονιαμάτων.
Επικινδυνότητα

Κανένα

Πρώτες Βοήθειες

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών  · Γενικές οδηγίες: 
Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα. Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα. 
· μετά από εισπνοή:  Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση. Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. 
· μετά από επαφή με το δέρμα: Γενικά το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα. Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά. Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία. 
· μετά από επαφή με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα με ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε τον γιατρό. 
· μετά από κατάποση: Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα. Μην προκαλέσετε εμετό, ζητήστε αμέσως τη βοήθεια γιατρού .

Μέτρα Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα. CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης.

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά τον χειρισμό χημικών προϊόντων. 
· Προστασία για την αναπνοή: Να χρησιμοποιείτε για σύντομη ή μικρή επιβάρυνση αναπνευστική συσκευή με φίλτρο, για έντονη ή παρατεταμένη έκθεση προστατευτική αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του γύρω αέρα. Συνδυασμένο φίλτρο  Τύπος AΒΕΚ (αέρια / ατμοί οργανικών, ανόργανων, όξινων ανόργανων και αλκαλικών ενώσεων). 
· Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια. 
· Προστασία για τα μάτια: Προστασία ματιών και προσώπου 
· Προστασία για το σώμα: Προστατευτική ενδυμασία εργασίας. Δεν απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 

Απόρριψη

Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία. Για ανακύκλωση απευθυνθείτε στον παραγωγό. 
· Ακάθαρτες συσκευασίες:   Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του. 
· Συνιστάται ως μέσον καθαρίσματος: Νερό, ενδεχομένως προσθέτετε ένα μέσον καθαρισμού. 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στη κάρτα αυτή έχουν μεταφερθεί/αντιγραφεί «ως έχουν καταχωρηθεί» από τους κατά περίπτωση δικαιούμενους χρήστες. Ο Διαχειριστής έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακριβή και αξιόπιστη παράθεση αυτών των πληροφοριών. Δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ούτε όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών της κάρτας ούτε ως προς την καταλληλότητα τους για τυχόν ιδιαίτερες περιστάσεις.
    WORKPLACE INSTRUCTION CARD