ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                
S-BOND FLEX PENETRON HELLAS
Τηλ.: 210-2448250
info@penetron.gr www.penetron.gr
Υψηλής ελαστικότητας κόλλα MS για ξύλινα δάπεδα χωρίς διαλύτες
Επικινδυνότητα

Περιέχει Ν-3- (τριμεθοξυσιλυλιο) προπυλ-εθυλενοϋδραζίνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Πρώτες Βοήθειες

Γενικές οδηγίες: Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα. 
· μετά από εισπνοή: Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση. Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. 
· μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία. Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού επισκεφθείτε γιατρό. 
· μετά από επαφή με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα με ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε τον γιατρό. 
· μετά από κατάποση: Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.

Μέτρα Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα. CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης.

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά τον χειρισμό χημικών προϊόντων. Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και δέρμα. 
· Προστασία για την αναπνοή: Εάν η συγκέντρωση υπερβεί το όριο έκθεσης χρησιμοποιείστε αναπνευστική συσκευή. Φίλτρο ΑΧ 
· Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια.  · Υλικό γαντιών Γάντια νιτριλίου NBR Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή.  · Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών Οι διαπιστωμένοι χρόνοι διέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό δεν εφαρμόζονται υπό πραγματικές συνθήκες. Επομένως προτείνεται ένας μέγιστος χρόνος χρήσης που ανέρχεται στο 50 % του χρόνου διέλευσης. 
· Προστασία για τα μάτια: Σε εργασίες επεξεργασίας και συσκευασίας, όπου είναι πιθανή η επαφή με τα μάτια, συνίσταται η χρήση προστατευτικών γυαλιών. 
· Προστασία για το σώμα: Χρησιμοποιείστε προστατευτικά ενδύματα.

Απόρριψη

Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία.  
· Ακάθαρτες συσκευασίες:   Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του. 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στη κάρτα αυτή έχουν μεταφερθεί/αντιγραφεί «ως έχουν καταχωρηθεί» από τους κατά περίπτωση δικαιούμενους χρήστες. Ο Διαχειριστής έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακριβή και αξιόπιστη παράθεση αυτών των πληροφοριών. Δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ούτε όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών της κάρτας ούτε ως προς την καταλληλότητα τους για τυχόν ιδιαίτερες περιστάσεις.
    WORKPLACE INSTRUCTION CARD