ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                
Primer STX 100 PENETRON HELLAS
Τηλ.: 210-2448250
info@penetron.gr www.penetron.gr
Ειδικό αστάρι
Επικινδυνότητα

Κανένα

Πρώτες Βοήθειες

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών · Γενικές οδηγίες: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα. 
· μετά από εισπνοή: Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό. 
· μετά από επαφή με το δέρμα: Γενικά το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα. Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι και πολύ καλό ξέπλυμα. Εαν εμφανιστούν εγκαύματα, καλέστε αμέσως γιατρό. 
· μετά από επαφή με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια με ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούμενο νερό για αρκετή ώρα. 
· μετά από κατάποση: Επισκεφθείτε αμέσως τον γιατρό. 

Μέτρα Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα. CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Καταπολέμηση πυρκαγιάς μεγάλων διαστάσεων με εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης ή με αφρό ανθεκτικό στο οινόπνευμα.

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά το μεταχειρισμό χημικών προϊόντων. 
· Προστασία για την αναπνοή: Σε ανεπαρκή εξαερισμό, φορέστε αναπνευστική προστασία. 
· Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια. Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπέραστο και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσματος.  Επιλέξτε το υλικό του γαντιού λαμβάνοντας υπ όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση. · Υλικό γαντιών Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και θα πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση.  · Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών. Ο ακριβής χρόνος διέλευσης δίνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να τηρείται πάντοτε.
· Προστασία για τα μάτια: Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά. Για τις μεταγγίσεις συνιστάται να βάζετε προστατευτικά γυαλιά. 
· Προστασία για το σώμα: Προστατευτική ενδυμασία εργασίας. 

Απόρριψη

Μικρότερες ποσότητες μπορούν να αποτεθούν μέσα στα κοινά απορρίμματα 
Ακάθαρτες συσκευασίες: Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.
Συνιστάται ως μέσον καθαρίσματος: Νερό, ενδεχομένως προσθέτετε ένα μέσον καθαρισμού. 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στη κάρτα αυτή έχουν μεταφερθεί/αντιγραφεί «ως έχουν καταχωρηθεί» από τους κατά περίπτωση δικαιούμενους χρήστες. Ο Διαχειριστής έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακριβή και αξιόπιστη παράθεση αυτών των πληροφοριών. Δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ούτε όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών της κάρτας ούτε ως προς την καταλληλότητα τους για τυχόν ιδιαίτερες περιστάσεις.
    WORKPLACE INSTRUCTION CARD