ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                
PENETRON ® QUICK PATCH PENETRON HELLAS
Τηλ.: 210-2448250
info@penetron.gr www.penetron.gr
Χυτό επισκευαστικό κονίαμα πρώιμης ανάπτυξης αντοχών
Επικινδυνότητα

Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: Τσιμέντο Πορτλαντ.
Προξενεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Μακριά από παιδιά.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. 

Πρώτες Βοήθειες

· Γενικές οδηγίες: Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα. Μην αφήνετε τους παθόντες χωρίς επίβλεψη. Σε περίπτωση δύσπνοιας επιβάλλεται θεραπεία με οξυγόνο. Να κατακλίνετε τον παθόντα προσεκτικά και να τον σκεπάζετε. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.
· μετά από εισπνοή: Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό. Εισπνοή σκόνης και αναθυμιάσεων από την επεξεργασία του προϊόντος: Μετακινήστε στον καθαρό αέρα. 
· μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα ρούχα που λερώθηκαν με το προϊόν πριν την επαναχρησιμοποίηση τους. Ζητήστε ιατρική βοήθεια σε όλες τις περιπτώσεις σοβαρών εγκαυμάτων.
· μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε άμεσα τα μάτια με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας εναλλάξ τα πάνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε και αφαιρέστε εάν υπάρχουν τους φακούς επαφής. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αναζητείστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που εμφανιστεί ερεθισμός.
· μετά από κατάποση: Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 

Μέτρα Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς

· Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα. CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Όταν αναμιγνύεται με νερό, το προϊόν θα παράγει ένα αλκαλικό διάλυμα το οποίο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. 

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

· Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Να πλένετε τα χέρια πριν το διάλειμμα και στο τέλος της εργασίας. Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και δέρμα.
· Προστασία για την αναπνοή: Δεν είναι απαραίτητο.
· Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια.
· Προστασία για τα μάτια: Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά.
· Προστασία για το σώμα: Προστατευτική ενδυμασία εργασίας. 

Απόρριψη

· Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Για ανακύκλωση απευθυνθείτε στον παραγωγό. Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του. 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στη κάρτα αυτή έχουν μεταφερθεί/αντιγραφεί «ως έχουν καταχωρηθεί» από τους κατά περίπτωση δικαιούμενους χρήστες. Ο Διαχειριστής έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακριβή και αξιόπιστη παράθεση αυτών των πληροφοριών. Δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ούτε όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών της κάρτας ούτε ως προς την καταλληλότητα τους για τυχόν ιδιαίτερες περιστάσεις.
    WORKPLACE INSTRUCTION CARD