Συμμετοχή στο READ

Καλείστε να συμμετέχετε εθελοντικά και να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα που παρέχει το πρόγραμμα READ:

  • Προωθείστε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων σας (όπως οικολογικό σήμα, ανθρακικό αποτύπωμα).
  • Χρησιμοποιήστε το READ ως αντικέιμενο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της εταιρείας σας.
  • Το εξειδικευμένο προσωπικό που απαρτίζει την ομάδα του προγράμματος READ θα ελέγξει άνευ κόστους την πληρότητα των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας που θα προμηθεύσετε στο πρόγραμμα ώστε να εξασφαλιστεί το επίπεδο ποιότητας των καρτών WIC. Οι κάρτες θα μεταφραστούν στα Βουλγαρικά, Αλβανικά & Σέρβικα, προκειμένου να διασφαλιστεί και η υγεία των μεταναστών επαγγελματιών χρηστών.

 

Εταιρεία
Υπεύθυνος επικοινωνίας

* Απαραίτητα πεδία

Μνημόνιο Κατανόησης
Εκτός από την ανωτέρω φόρμα, παρακαλούμε όπως εκτυπώσετε το Μνημόνιο Κατανόησης και να μας το προωθήσετε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Δηλώνω την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα READ, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, LIFE+, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών και η Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών και Μελάνων.

Για τις ανάγκες του προγράμματος, προτίθεμαι να διαθέσω ηλεκτρονικά στον Διαχειριστή του έργου, SUSTCHEM ENGINEERING τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων που διαθέτω στην ελληνική αγορά. Τα ΔΔΑ θα αποθηκευθούν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα προσβάσιμη από τους επαγγελματίες χρήστες των προϊόντων (READ platform) μαζί με τις απλοποιημένες κάρτες Workplace Instruction Cards (WICs). Η από μακρόθεν πρόσβαση των επαγγελματιών χρηστών στα ΔΔΑ και στις WICs αναμένεται να διασφαλίσει την προστασία της υγείας των χρηστών και να μειώσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Σημείωση του Διαχειριστή του έργου
Η διαδικασία δεν συνεπάγεται κόστος για την εταιρεία, τα ΔΔΑ θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης από την ομάδα του έργου, η οποία θα ενημερώνει παράλληλα για τυχόν ελλείψεις των έναντι της ισχύουσας νομοθεσίας.