Προϋπολογισμός Έργου

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 393,083 Euro

Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου: 387,083 Euro

Χρηματοδοτική συνεισφορά που ζητήθηκε από ΕΕ: 193,541 Euro